3.3V, 40V DC to DC Multi-Output Power Supply

3.3V, 40V DC to DC Multi-Output Power Supply

Reference design by: Vishay

Other reference designs by Vishay