LTC2915, 5V, -10% Tolerance Supply Monitor

LTC2915, 5V, -10% Tolerance Supply Monitor

Reference design by: Analog Devices

Other reference designs by Analog Devices